kaviran

آخرین اخبار در مورد سفیر سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، مواضع مداخله جویانه سوئیس در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و همچنین استفاده نامتعارف و غیر حرفه‌ای سفارت این کشور در تهران در بازنشر تصویری با پرچمی جعلی، سفیر سوئیس در تهاران را به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کشاند. به گزارش فارس، وزارت خارجه سوئیس همسو با آمریکا و اروپا ضمن دخ ...

سفیر سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، مواضع مداخله جویانه سوئیس در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و همچنین استفاده نامتعارف و غیر حرفه‌ای سفارت این کشور در تهران در بازنشر تصویری با پرچمی جعلی، سفیر سوئیس در تهاران را به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کشاند. به گزارش فارس، وزارت خارجه سوئیس همسو با آمریکا و اروپا ضمن دخ ...

سفیر سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، مواضع مداخله جویانه سوئیس در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و همچنین استفاده نامتعارف و غیر حرفه‌ای سفارت این کشور در تهران در بازنشر تصویری با پرچمی جعلی، سفیر سوئیس در تهاران را به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کشاند. به گزارش فارس، وزارت خارجه سوئیس همسو با آمریکا و اروپا ضمن دخ ...